Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Zebranie Przedstawicieli

Zgodnie z §15 ust. 1 oraz ust. 6 Statutu Banku, Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, ul. Klonowska 2 odbędzie sięZEBRANIE PRZEDSTAWICIELIRejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

         

                                                                                Zarząd RBS w Lututowie

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

w dniu 30 marca 2017 roku

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli - podjęcie Uchwały.
 5. Wybór komisji mandatowej.
 6. Wybór komisji wnioskowej.
 7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 30.03.2016 roku.
 8. Przedstawienie rocznych sprawozdań:
  1. Rady Nadzorczej za 2016 rok oraz oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku,
  2. Zarządu z działalności Banku w 2016 roku,
  3. finansowego za 2016 rok oraz opinii biegłego rewidenta.
 9. Przedstawienie protokołu z lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny BS w Poznaniu za okres od 01.11.2013 roku do 30.09.2016 roku.
 10. Przedstawienie „Kierunków rozwoju działalności Banku na 2017 rok”.
 11. Przedstawienie zmian „Statutu RBS w Lututowie”.
 12. Przedstawienie „Polityki Ładu Korporacyjnego RBS w Lututowie”.
 13. Przedstawienie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej RBS w Lututowie”.
 14. Przedstawienie „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w RBS w Lututowie”.    
 15. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania Uchwał.
 16. Dyskusja
 17. Podjęcie Uchwał w sprawie:

         a) oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej za 2016 rok,

         b) oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej, jako organu kolegialnego za 2016 rok

         c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok

         d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności banku w 2016 roku,

         e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku za 2016 rok,

         f) udzielenie absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Banku za 2016 rok,

         g) podział nadwyżki bilansowej za 2016 rok,

         h) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2017 roku,

         i) przyjecia kierunków rozwoju działalności Banku na 2017 rok,

         j) uchwalenie zmian Statut Banku,

         k) uchwalenia "Polityki Ładu Korporacyjnego Banku",

         l) uchwalenia "Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku",

         m) uchwalenia "Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w RBS w Lututowie".

         n) przyjęcia wniosków z lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu.


18. Wnioski i zapytania.

19. Zakończenie.

Zarząd Banku informuje, że protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 30.03.2016 roku, Sprawozdanie Zarządu, Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe Banku za 2016 rok, wyłożone są do wglądu
w lokalu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 119).

Kredyt obrotowy - promocja!!

Kredyt obrotowy przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również doraźnych sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

 • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach,
 • wypłata kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej,
 • indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do potrzeb i możliwości Klienta,
 • dogodne formy zabezpieczeń.

Od dnia 15 lutego 2017 do dnia 31 maja 2017 obowiązuje w banku promocja kredytu obrotowego.

Informacje dotyczące promocji zawarte w regulaminie poniżej.

Regulamin promocji kredytu obrotowego

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Kredyt mieszkaniowy - promocja!

Z kredytu mieszkaniowego , mogą skorzystać osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnej, które posiadają stałe źródło dochodu w planowanym okresie spłaty.

 • kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

- budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,

- przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,

- nabycie nieruchomości mieszkalnej,

- przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności,

- zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,

- wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,

- refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone powyżej,

- nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości,

- inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych,

 • minimalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 10 000,00 zł,
 • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od:

- zdolności kredytowej kredytobiorcy,

- zweryfikowanej przez bank wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu,

- wskaźnika LTV zaakceptowanego przez bank,

- zaangażowania wkładu własnego w kredytowane przdsięwzięcie, w przypadku kredytów mieszkaniowych,

- rodzaju produktu.

 • okres kredytowania od 3 do 25 lat, spłata kapitału w ratach miesięcznych, odsetki naliczane i płatne miesięcznie.

Od dnia 15 lutego 2017 do 15 sierpnia 2017 obowiązuje promocja kredytu mieszkaniowego, informacje na temat promocji zawarte sa w regulaminie.

Regulamin promocji kredytu mieszkaniowego

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

 

Nowa strefa obsługi klienta 24/7 z wpłatomatem otwarta w Wieluniu

Wpłaty bezpośrednio na rachunek, kantor wymiany waluty, wypłaty nominałów, biometria (Palm Vein) to tylko niektóre z funkcjonalności jakie od 2 lutego 2017 roku są dostępne w nowej strefie klienta 24h/7 Rejonowego Banku Spóldzielczego w Lututowie, w oddziale w Wieluniu. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie właśnie otworzył kolejną strefę z bankomatem recyklingowym KEBA R6, gdzie mogą Państwo wygodnie i szybko skorzystać z multi usług 24 godziny na dobę.

Nowoczesny bankomat przejmie w oddziale nie tylko funkcjonalności tradycyjnego ale także może pełnić funkcję całodobowej wrzutni. To pierwsze takie urządzenie w tym regionie, a kolejne jakie udostepnilismy Państwu w ramach rozwoju nowoczesnych usług. Planowane jest także uruchomienie w bankomacie nowoczesnych sm@rt wypłat (elektroniczne czeki).

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

Zapraszamy do całodobowych stref obsługi klienta 24h/7 z wpłatami online w oddziałach Banku:

 • Oddział w Lututowie ul. Klonowska 2
 • Oddział w Wieruszowie ul. Świerczewskiego 12
 • Oddział w Brąszewicach ul. Górna 9
 • Oddział w Grabowie n/Prosną ul. Rynek Władysława Jagiełły 1c
 • Oddział w Mikstacie ul. Krakowska 6
 • Oddział w Wieluniu Plac Legionów 2 (nowa strefa 24h/7)

 

W strefach obsługi klienta 24h/7 Klienci Banku mogą korzystać z usług Banku takich jak m.in.:

 • bezpośrednie wpłaty na rachunki klientów banku (natychmiastowe księgowanie on-line 24 godziny na dobę) w bankomacie biometrycznym,
 • realizacja transakcji z wykorzystaniem biometrii dłoni (Palm Vein),
 • przelewy na rachunki prowadzone w Banku,
 • obsługa walutowa w strefach obsługi 24h,
 • funkcję doładowania telefonów.
 • wypłaty nominałów,
 • sm@rt wypłaty z bankomatu (wygodne, elektroniczne czeki na smartfonie),
 • inne bezprowizyjne funkcjonalności dla klientów Banku.

 

Więcej informacji o usługach oferowanych w strefach klienta 24h oraz innych usługach uzyskają Państwo w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Zapraszamy także na wywiad z Prezesem Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie który ukazał się na antenie Radia Ziemi Wieluńskiej na początku lutego 2017 roku.

 

źródło wywiadu: http://www.radiozw.com.pl/

Zebrania Grup Członkowskich w 2017 roku

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

W 2017 ROKU

Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie zgodnie z §19 Statutu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

zawiadamia, że w okresie od 8 lutego do 22 lutego 2017 roku

odbywały się będą

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 4. Przedstawienie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich RBS w Lututowie.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2016 roku.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 roku.
 7. Przedstawienie kierunków działania Banku na 2017 rok. 
 8. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, kierunkami rozwoju działalności Banku na 2017 rok oraz porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli.
 10. Przyjęcie wniosków przez Zebranie Grupy Członkowskiej.
 11. Zakończenie.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd
Rejonowego Banku Spółdzielczego

w Lututowie

Terminy Zebrań Grup Członkowskich w 2017 roku

LP. GRUPA CZŁONKOWSKA MIEJSCE ZEBRANIA GODZ. DATA
 1 Brąszewice Sala RBS w Lututowie Oddział w  Brąszewicach 10.00 22.02.2017
Czajków Sala Urzędu Gminy  w  Czajkowie 10.00 14.02.2017
Czastary Sala RBS w Lututowie Oddział w  Czastarach 10.00 15.02.2017
Galewice Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach 10.00 10.02.2017
Grabów n/Prosną Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Prosną 10.00 08.02.2017
Klonowa Sala Urzędu Gminy  w Klonowej 10.00 13.02.2017
Kraszewice Restauracja Łużyczanka w Kraszewicach 10.00 15.02.2017
Mikstat Sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie 10.00 10.02.2017
Lututów Sala RBS w Lututowie 10.00 16.02.2017
10  Ostrówek Sala Urzędu Gminy  w Ostrówku 10.00 14.02.2017
11  Sokolniki Sala  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach 10.00 08.02.2017
12  Wieruszów Sala RBS w Lututowie Oddział w  Wieruszowie 10.00 17.02.2017
13  Wieluń Sala nr 101 Starostwa Powiatowego w Wieluniu 10.00

16.02.2017

14  Złoczew Sala Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie 10.00

13.02.2017

Wyróżnienie Honorowe w konkursie "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców"

W dniu 25 listopada 2016 roku w warszawskim EXPO XXI zakończyła się XVII edycja programu wspierającego budowę wysokiej kultury współpracy między instytucjami bankowymi, a przedsiębiorcami „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, zorganizowanego przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie w XVII edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”- Bankowa Nagroda Jakości, otrzymał WYRÓŻNIENIE HONOROWE. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Marian Fita.   

Czytaj więcej... Czytaj więcej... 

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl