Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

W dniach od 10.06.2017 r. do 31.12.2017r. mogą Państwo skorzystać z  promocji kredytu inwestycyjnego "Rozwijaj swój biznes III".

 Zasady promocji:

1. Uczestnik promocji zobowiązany jest do posiadania w Banku rachunku rozliczeniowego przez okres kredytowania, pod rygorem zwiększenia oprocentowania o 1 pp.

2. W przypdku niedotrzymania przez Uczestnika zobowiązań, o których mowa w ust. 1 Bank zwiekszy oprocentowanie od pierwszego dnia okresu odsetkowego, następującego po miesiącu, w którym Bank stwierdził niewywiązanie się przez Kredytobiorcę ze zobowiązań.

3. Uczestnikom Promocji, którzy spełniają łącznie warunki wskazane w Regulaminie Promocji oraz warunki przyznawania kredytów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do skorzystania z następujących parametrów cenowych:

1) w odniesieniu do I grupy Uczestników:

a) oprocentowanie kredytu stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M, liczonej jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek i marży Banku w wysokości 3,25 pp.,

b) prowizja przygotowawcza w wysokości 1,5 % kwoty udzielonego kredytu,

2) w odniesieniu do II grupy Uczestników:

a) oprocentowanie kredytu stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M, liczonej jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek i marży Banku w wysokości 4,40 pp.,

b) prowizja przygotowawcza w wysokości 1,5 % kwoty udzielonego kredytu

3) w odniesieniu do III grupy Uczestników:

a) oprocentowanie kredytu stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M, liczonej jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek i marży Banku w wysokości 5,25 pp.,

b) prowizja przygotowawcza w wysokości 1,5 % kwoty udzielonego kredytu

Szczegóły w regulaminie promocji

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl