Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Kredyty dla rolników

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie oferuje dla Klientów prowadzących działalność rolniczą szeroką gamę kredytów na atrakcyjnych warunkach. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy:

 • udzielany jest w rachunku kredytowym,
 • kredyt krótkoterminowy z okresem kredytowania do 1 roku,
 • przeznaczony jest na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, jak również doraźnych sezonowych potrzeb kredytowych związanych ze specyfiką produkcji lub świadczonych usług,
 • kredyt obrotowy, w zależności od rodzaju oraz charakteru finansowanych wydatków, może być wykorzystywany jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie,
 • spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo bądź w ratach.

 

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym "Rolnik"

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym „Rolnik”

 • kredyt krótkoterminowy z okresem kredytowania do 1 roku,
 • przeznaczony jest na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą,
 • każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku, daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą kwotą kredytu,
 • kredyt może mieć charakter odnawialny,
 • spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo.

 Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

 

Kredyt obrotowy odnawialny

Kredyt obrotowy odnawialny 

 • udzielany w rachunku kredytowym,
 • kredyt krótkoterminowy z okresem kredytowania do 1 roku,
 • przeznaczony jest na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, jak również doraźnych sezonowych potrzeb kredytowych związanych ze specyfiką produkcji lub świadczonych usług,
 • kredyt ten może zostać odnowiony na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty,
 • spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo bądź w ratach.

 

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

 

Kredyt obrotowy "Dobry Plon"

kredyt obrotow na zakup środków do produkcji rolnej „Dobry Plon".

Kredyt "Dobry Plon" może być przeznaczony na zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, zwierząt, nasion, pasz oraz paliwa na cele rolnicze.    

 • maksymalny okres kredytowania do 12 miesięcy,
 • spłata kapitału i odsetek ustalana jest indywidualnie, w terminach uzależnionych od przepływów środków pieniężnych z działalności rolniczej Kredytobiorcy.
 • oprocentowanie zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności iusługi bankowe - klienci instytucjonalni.  
 • kwota przyznanego kredytu 1000 zł na 1 ha użytków rolnych.  

 Dokumenty do pobrania:

Wniosek o kredyt 

Informacja finansowa

Oświadczenie majątkowe

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny 

 • kredyt może być przeznaczony na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego,
 • okres kredytowania do 15 lat,
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w tanszach,
 • indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do potrzeb i możliwości Klienta. 

 

  Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

 

Kredyt na zakup użytków rolnych „Grunt”

Kredyt na zakup użytków rolnych "Grunt"

 • o kredyt mogą ubiegać się podmioty podejmujące lub prowadzące działalność rolniczą:
 • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niebędące emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,      
 • kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu użytków rolnych w celu:
 • utworzenia nowego gospodarstwa rolnego,
 • powiększenia gospodarstwa rolnego,
 • kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych oraz wartości użytków rolnych ustalonych w oparciu o poziom średnich cen rynkowych
  w danym województwie wg danych GUS, z uwzględnieniem jakości gruntu. Dopuszcza się finansowanie 90% kosztów przedsięwzięcia,
 • maksymalny okres kredytowania do 10 lat,
 • karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć 1 roku,
 • spłata kapitału w ratach: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych zgodnie ze specyfikacją działalności,
 • odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie.

 

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

 

Kredyt unijny SGB

Kredyt unijny SGB

 • udzielany rolnikom oraz innym beneficjentom programów na przedsięwzięcie realizowane w ramach programów inwestycyjnych funduszy strukturalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych programów pomocowych,
 • udzielany jest w celu umożliwienia realizacji całości planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia przed uzyskaniem dofinansowania ze środków funduszy pomocowych,
 • kwota wnioskowanego kredytu może wynosić maksymalnie 90% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia. Dopuszcza się finansowanie 100% kosztów kwalifikowanych,
 • kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia,
 • okres kredytowania do 8 lat (w uzasadnionych przypadkach do 10 lat),
 • możliwość karencji w spłacie kapitału,
 • indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do możliwości i potrzeb Klientów.

 

PROMOCJA Kredytu unijnego SGB

Promocja  kredytu unijnego SGB na działalność gospodarczą, w tym rolniczą, obowiązuje  w okresie od 24.10.2016 roku do 31.03.2017 roku.

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolników, osób prywatnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:

 • posiadają w banku aktywny rachunek bieżący przez okres co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego, przy czym w tym okresie rachunek ten nie podlegał zajęciu egzekucyjnemu,
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie posiadali zadłużenia przeterminowanego,
 • nie posiadają zaległości podatkowych oraz z tytułu składek na ubezpieczenie wobec ZUS/KRUS,
 • złożą wniosek wraz z dokumentacją wymaganą przez bank oraz przez dany program, pozwalającą bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu.

Klientom, którzy spełnią wyżej wymienione warunki łącznie z postanowieniami „Regulaminu udzielania kredytów na działalność gospodarczą w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”, przysługuje prawo do skorzystania z następujących parametrów cenowych:

Oprocentowanie :

do 1 roku zmienne ustalane Uchwałą Zarządu Banku 5,1%
do 3 lat WIBOR 3M + 2,8 pp. marży tj. 4,51%
powyżej 3 lat WIBOR 3M + 3,3 pp. marży tj. 5,01%

Prowizja przygotowawcza 0,8 % kwoty kredytu.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w promocji jest podpisanie przez Klienta, w okresie obowiązywania promocji, umowy o kredyt unijny. W przypadku zlikwidowania przez klienta rachunku bieżącego w okresie kredytowania, Bank zwiększy oprocentowanie o 1,2% (do oprocentowania standardowego) od następnego dnia po zamknięciu rachunku poprzedzonego miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Pobierz: Regulamin promocji 

Kredyt płatniczy

 

Kredyt płatniczy 

 • udzielany jest w rachunku kredytowym, na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych,
 • kredyt krótkoterminowy z okresem kredytowania do 1 roku, z terminem spłaty nie przekraczającym 90 dni,
 • spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo bądź w ratach.

 

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

 

Kredyty "preferencyjne"

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie udziela kredytów preferencyjnych dla rolników z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania z następujących linii:

-    kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie  w rybactwie śródlądowym – Symbol RR,

-    kredyty na zakup użytków rolnych – Symbol Z,

-    kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków
i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów – Symbol PR,

-   kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – Symbol K01,

-  kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – Symbol K02  

 

Kredyty preferencyjne na zakup użytków rolnych przez młodych rolników z częściową spłatą kapitału – Symbol MRcsk

 Nasi doradcy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentów. Zapraszamy. 

 

 

 

 

 

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl