Kontakt
Zaloguj

Aktualności

FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

Aktualności
11 08.2022

Jeśli posiadasz kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe w naszym banku i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, możesz skorzystać ze zwrotnej pomocy finansowej pochodzącej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK)?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie zdołały spłacić go w całości.

W celu uzyskania wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia Kredytobiorca powinien złożyć wniosek w Oddziale Banku, w którym posiada kredyt.

Rodzaje wsparcia udzielanego ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

WSPARCIE polega na przekazywaniu do Banku, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, kwoty przeznaczonej na spłatę Twoich zobowiązań z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 36 m-cy. Okres wypłacania wsparcia może być krótszy jeżeli przed terminem 36 m-cy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia). Kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 000,00 zł miesięcznie.

POŻYCZKA na spłatę zadłużenia może zostać udzielona kredytobiorcy, który dokonał sprzedaży kredytowanej nieruchomości, ale kwotą uzyskaną ze sprzedaży nie jest w stanie pokryć całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości. . Kredytobiorca może złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 72 000,00 zł. Przyznana kwota pożyczki wypłacana jest jednorazowo przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek Banku. W celu zawarcia umowy pożyczki na spłatę zadłużenia jesteś zobowiązany do dostarczenie do Banku umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

PROMESA czyli przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia. Aby móc skorzystać z promesy, wymagane jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.

Kto może starać się o wsparcie, pożyczkę lub promesę?

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

a) w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego,

b) kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe,

c) miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:

  •  w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj. 1.552,00 zł),
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

Wzór wniosku

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.