Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Po walnym zgromadzeniu

Komunikaty
01 09.2020

 

Banki spółdzielcze są elementem polskiego rynku finansowego. Stanowią, według danych Komisji Nadzoru Finansowego, 36 proc. sieci bankowej w kraju i zatrudniają 20 proc. pracowników sektora bankowego. Na koniec ubiegłego roku działało w Polsce 540 banków spółdzielczych z 3,5 tys. placówek.

W każdym z nich, zgodnie z zapisami prawa spółdzielczego, musi się odbyć doroczne zebranie przedstawicieli sumujące działalność w roku kalendarzowym. Wymogi prawa i statutów mimo pandemii nie zwalniają banków spółdzielczych z obowiązku odbycia takich zebrań. Toteż Zarząd Banku, przygotowując je, zadbał o wszelkie wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w lipcu tego roku. Waga tegorocznego zebrania była ogromna zważywszy na niewiadome jeszcze wtedy ekonomiczne skutki pandemii w sferze gospodarki narodowej oraz lokalnej, a także decyzji władz związanych z przebiegiem pandemii. Dlatego niezwykle ważne dla samorządu bankowego było przedstawienie delegatom kondycji ekonomicznej Banku oraz nakreślenie kierunków działalności na ten rok, a w efekcie także i lata następne.

Analizując podstawowe dane za rok miniony należy stwierdzić, iż sytuacja Banku jest dobra. Podstawowym miernikiem aktywności i siły każdego banku jest jego suma bilansowa. Określa ona poziom aktywów instytucji finansowej. Pod względem wielkości sumy bilansowej Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie znajduje się w grupie największych banków spółdzielczych. W minionym roku suma ta wynosiła 902 427 tys. zł, co oznacza, że w stosunku do roku 2018 wrosła o 10 proc. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 5 lat wcześniej wynosiła 606 832 tys. zł.

Według klasycznej teorii bankowości, zasadnicza część dochodów banków powstaje w wyniku różnicy między ogółem udzielonych kredytów a zebranymi na ten cel depozytami oraz kapitałem banków. Mimo niekorzystnych tendencji i zauważalnego w minionym roku spadku zainteresowania kredytowaniem inwestycji, Bank zwiększył poziom wartości nominalnej udzielonych kredytów i udzielił ich w wysokości 401 933 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedzającego o ponad 16 proc. Na przestrzeni minionych pięciu lat poziom obliga kredytowego zwiększył się o blisko 50 proc. W strukturze podmiotowej udzielanych kredytów warto zwrócić uwagę na rosnący w minionym roku udział kredytobiorców zaliczanych do grupy klientów indywidualnych.

Depozyty to powierzone bankowi oszczędności, środki zgromadzone na lokatach i innych rachunkach klientów. Ich stan świadczy o poziomie zaufania do Banku. W minionym roku wartość nominalna depozytów osiągnęła poziom 830 498 tys. zł, co w stosunku do roku 2018 stanowi wzrost o blisko 11 proc. W ciągu ostatnich pięciu lat poziom depozytów wzrósł o ponad 55 proc. Zwraca uwagę bardzo wysoki przyrost depozytów osób prywatnych, co należy uznać za wyraz wysokiej wiarygodności Banku wśród mieszkańców regionu.
Jeżeli przyjrzymy się podmiotowej strukturze udzielonych kredytów oraz depozytów, zobaczymy, że Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, mimo lokalnego pola aktywności handlowej, stał się bankiem o uniwersalnym charakterze, zdolnym zabezpieczyć potrzeby finansowe wszystkich środowisk.

Fundusze własne na koniec minionego roku wyniosły 57 793 tys. zł (wzrost w stosunku do roku 2018 o ponad 4 proc.). Wzorem lat ubiegłych Zebranie Przedstawicieli przeznaczyło go na zwiększenie funduszu zasobowego, czyli kapitałów. Dla funkcjonowania Banku ma to istotne znaczenie, gdyż pozwala na zwiększanie akcji kredytowej i podwyższa bezpieczeństwo powierzonych mu depozytów.
Miniony rok obfitował także w wiele wydarzeń ważnych dla Banku i jego klientów. Bank zajmował wysokie miejsca w rankingach ogłaszanych przez organizacje, redakcje i instytucje zajmujące się badaniem oraz oceną funkcjonowania banków. Tradycyjnie był też sponsorem wielu wydarzeń w sferze lokalnych działań kulturalnych, sportowych i edukacyjnych. O wielu wydarzeniach informowaliśmy w minionym roku na łamach kwartalnika.

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie zajął IV miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych za rok 2020, przygotowanym przez „Strefę Gospodarki” i zamieszczonym w ogólnopolskim wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”. Oceniając działające w Polsce banki spółdzielcze Redakcja Strefy Gospodarki zwracała uwagę na szereg czynników. Poza ekonomicznymi czy kadrowymi, wielką wagę przyłożyła do oceny współdziałania banku w ramach lokalnych społeczności.
Określenie kierunków działania na najbliższy okres było dla Zebrania Przedstawicieli niezwykle trudnym zadaniem ze względu na skutki pandemii odbijające się na gospodarce i przychodach mieszkańców powiatów wieluńskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego i ostrzeszowskiego. Nie bez znaczenia są też decyzje władz centralnych i Narodowego Banku Polskiego mające na celu pobudzenie gospodarki, lecz obciążające jednocześnie banki wieloma restrykcjami wpływającymi na ich bieżącą działalność. Wbrew oczekiwaniom większości rynkowych analityków, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) znacznie obniżyła stopy procentowe i zmniejszyła rezerwę bazową.
Obecny kryzys, w odróżnieniu od poprzednich, nie wywodzi się z sektora finansowego. Niemniej, w sposób oczywisty ma na niego wpływ. Jak będzie wyglądał sektor bankowy po pandemii trudno dziś wyrokować. Dla klientów Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie istotne jest to, iż Bank wkroczył w rok bieżący w dobrej kondycji ekonomicznej, a jego Zarząd i Rada Nadzorcza nieustannie trzymają rękę na pulsie.

Andrzej Malanowski

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.