Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie w dniu 26 czerwca 2023 roku

Aktualności
14 06.2023

ZGODNIE Z §15 ust.1 i ust. 6 STATUTU BANKU, ZARZĄD REJONOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUTUTOWIE ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU 26 czerwca 2023 ROKU O GODZ. 10.00 w SALI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LUTUTOWIE, ul. WIERUSZOWSKA 17, ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI REJONOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUTUTOWIE.


Zarząd RBS w Lututowie

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie w dniu 26 czerwca 2023 roku

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji:
  1) Mandatowej.
  2) Uchwał i Wniosków.
  3) Oceny odpowiedniości.
 4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania Uchwał.
 5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.02.2023 roku – podjęcie uchwały.
 7. Ocena odpowiedniości indywidualna wtórna członków Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy za okres od 30.06.2022 roku do 28.02.2023 roku.
 8. Ocena odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy za okres od 30.06.2022 roku do 28.02.2023 roku.
 9. Przedstawienie rocznych sprawozdań:
  1) Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy za 2022 rok, w tym:
  a) oceny przestrzegania „zasad ładu korporacyjnego”,
  b) oceny funkcjonowania „polityki wynagradzania stosowanej w Banku w 2022 roku”.
  c) samooceny „Regulaminu działania Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy”.
  2) Zarządu z działalności BSZŁ w Łęczycy w 2022 roku,
  3) finansowego BSZŁ w Łęczycy za 2022 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.
 10. Przedstawienie „Kierunków rozwoju działalności Banku na 2023 rok”.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie Uchwał w sprawie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy w 2022 roku,
  2) oceny przestrzegania „zasad ładu korporacyjnego w 2022 roku”,
  3) oceny funkcjonowania „polityki wynagradzania stosowanej w Banku w 2022 roku”,
  4) samooceny „Regulaminu działania Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy”,
  5) ocena odpowiedniości indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy za okres od 30.06.2022 roku do 31.12.2022 roku.
  6) ocena odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy za okres od 30.06.2022 roku do 31.12.2022 roku.
  7) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BSZŁ w Łęczycy w 2022 roku,
  8) zatwierdzenia sprawozdania finansowego BSZŁ w Łęczycy za 2022 rok,
  9) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu BSZŁ w Łęczycy za 2022 rok,
  10) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
  11) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2023 roku.
 13. Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas obrad Zebrania Przedstawicieli.
 14. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku informuje, że protokół z ZP BS ZŁ w Łęczycy z dnia 27 lutego 2023 roku, Sprawozdania: Zarządu z działalności Banku oraz Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok wyłożone są do wglądu w siedzibie RBS w Lututowie, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 119). Sprawozdanie finansowe BS ZŁ w Łęczycy za 2022 rok dostępne jest w siedzibie RBS w Lututowie, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 100).

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.