Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Promocja kredytu gotówkowego

Aktualności
01 02.2024

Uczestnictwo w Promocji

 • Promocja przeznaczona jest dla Klientów Banku – osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, o ile posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami.
 • Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Promocji jest podpisanie przez Uczestnika, w okresie obowiązywania Promocji, umowy o kredyt gotówkowy.

Oprocentowanie kredytu:

 •  oprocentowanie kredytu: zmienne stanowiące sumę stawki bazowej i stałej marży Banku

WIBOR 6M+2,5 pp. marży.

WIBOR 6M notowany na pięć dni roboczych przed dniem zmiany oprocentowania. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego oraz z dniem 1 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu:

 •  0 % w przypadku ubezpieczenia kredytobiorcy/każdego z kredytobiorców w wysokości co najmniej 50% kwoty kredytu.W sytuacji, gdy kredytobiorca nie skorzysta z ubezpieczenia to prowizja wyniesie 2,0 %*.
 • 2,0% bez ubezpieczenia.
 • prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie

* w przypadku ubezpieczenia każdego kredytobiorcy/kredytobiorców w wysokości co najmniej 50 % kwoty kredytu. W sytuacji, gdy kredytobiorca nie skorzysta z ubezpieczenia to prowizja wyniesie 2,0 %.

Przykład reprezentatywny dla promocyjnego kredytu gotówkowego z ubezpieczeniem:
 • oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 8,35%,
 • całkowity koszt kredytu wynosi 4 205,13 zł, w którego skład wchodzą:
  1. prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł,
  2. prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania 150,00 zł,
  3. odsetki od kredytu 3 461,13 zł,
  4. koszty usług dodatkowych 594,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 594,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
  5. pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
 • całkowita kwota kredytu 15 000,00 zł,
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,91 %,
 • okres obowiązywania umowy kredytowej 60 miesięcy,
 • całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 19 205,13 zł,
 • 58 miesięczne równe raty w wysokości 313,01 zł i ostatnia rata wyrównawcza
  w wysokości 306,55 zł.
Przykład reprezentatywny dla promocyjnego kredytu gotówkowego bez ubezpieczenia:
 • oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 8,35 %,
 • całkowity koszt kredytu wynosi 3 911,13 zł, w którego skład wchodzą:
  1. prowizja za udzielenie kredytu 300,00 zł,
  2. prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania 150,00 zł,
  3. odsetki od kredytu 3 461,13 zł,
  4. koszty usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
  5. pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
 • całkowita kwota kredytu 15 000,00 zł,
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,97 %,
 • okres obowiązywania umowy kredytowej 60 miesięcy,
 • całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 18 911,13 zł,
 • 58 miesięczne równe raty w wysokości 313,01 zł i ostatnia rata wyrównawcza
  w wysokości 306,55 zł.

 

 

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższe kalkulacje zostały sporządzone na dzień 01-02-2024 r.

Czas trwania Promocji

 1. Do promocji można przystąpić w okresie od 1 luty 2024 do 31 grudnia 2024 r. włącznie.
 2. Dla oceny uczestnictwa w promocji uwzględniana będzie data podpisania umowy o kredyt gotówkowy.
Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.