Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Promocja kredytu mieszkaniowego – Mój wymarzony dom

Promocje
01 02.2024

Uczestnictwo w Promocji

 • Promocja przeznaczona jest dla Klientów indywidualnych, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami.
 •  Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest złożenie wniosku o kredyt mieszkaniowy w okresie obowiązywania Promocji a następnie zawarcie umowy o kredyt mieszkaniowy.

Oprocentowanie kredytu:

W przypadku wyboru oprocentowania:

okresowo stałego:

8,2 % obowiązujące przez pierwsze 60 m-cy trwania

Na 2 miesiące przed upływem 5 lat, przedstawimy propozycję stałego oprocentowania na kolejny okres.

lub

zmiennego

 • przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 50 % WIBOR 3M + marża banku 1,70 pp.,
 • przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 30 % WIBOR 3M + marża banku 2,00 pp.,
 • przy wkładzie własnym w inwestycję poniżej 30 % WIBOR 3M + marża banku 2,20 pp. WIBOR 3M, liczony jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy (kwartał). Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego.

Prowizja przygotowawcza 0,00 % kwoty kredytu,

 • prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie.

Przykład reprezentatywny dla promocji kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem zmiennym:

 • Okres obowiązywania umowy o kredyt mieszkaniowy (kredytowania) 25 lat (300 miesięcy).
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,86 % przy założeniu, że udział środków własnych w inwestycję wynosi co najmniej 50%.
 • Całkowita kwota kredytu  250 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty  488 955,65 zł, oprocentowanie zmienne 7,57 % w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M  5,87% wg stanu na dzień 01.02.2024 r. oraz marża 1,70 p.p.  , całkowity koszt kredytu  238 955,65 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 238 205,65 zł, prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie w całym okresie kredytowania 750,00 zł), 299 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata w wysokości 2 443,40 zł.

Przykład reprezentatywny dla promocji kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem okresowo stałym:

 •   Okres obowiązywania umowy o kredyt mieszkaniowy (kredytowania) 25 lat (300 miesięcy).
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,21 % przy założeniu, że udział środków własnych w inwestycję wynosi co najmniej 50%.
 • Całkowita kwota kredytu  250 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty  496 085,50 zł, oprocentowanie okresowo stałe w okresie 5 lat 8,20 % w skali roku, po tym okresie oprocentowanie zmienne 7,57 % w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 5,87% wg stanu na dzień 01.02.2024 r. oraz marża 1,70 p.p.,całkowity koszt kredytu  246 085, 50 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 0,00 zł,odsetki 245 335,50zł, prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie w całym okresie kredytowania 750,00 zł), 299 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata w wysokości 2 577,15 zł.

Raty malejące – są to raty obejmujące część kapitału (wynikająca z podziału kwoty udzielonego kredytu na ustaloną liczbę rat) oraz odsetki naliczone od aktualnej kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Wysokość części kapitałowej jest stała, natomiast wysokość odsetek stopniowo maleje wraz z obniżaniem się kwoty kapitału pozostającego do spłaty, który stanowi podstawę ich naliczania.

W przypadku kredytów z okresowo stałą stopą procentową, po okresie obowiązywania stałej stopy stosowane jest oprocentowanie zmienne, które wiąże się z ryzykiem zmiany stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.

Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej – koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń  losowych, nie znany koszt nie wliczony do RRSO.

Umowa o kredyt mieszkaniowy będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej umowy w formie hipoteki ustanowionej na nieruchomości oraz przelewu wierzytelności praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych lub praw z umowy ubezpieczenia budowy.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2024  r.

Czas trwania Promocji

 1. Do promocji można przystąpić w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024
 2. Dla oceny uczestnictwa w promocji uwzględniana będzie data podpisania umowy o kredyt
Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.