Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Komunikaty
10 05.2022

Zgodnie z §15 ust.1 i ust. 6 Statutu Banku, Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie zawiadamia, że w dniu 19 maja 2022 roku o godz. 10.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie, ul. Wieruszowska 17, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Zarząd RBS w Lututowie

Porządek obrad Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie w dniu 19 maja 2022 roku

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji:
1) Mandatowo-Skrutacyjnej,
2) Oceny Odpowiedniości,
3) Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania Uchwał.
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 10.06.2021 roku – podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie rocznych sprawozdań:
1) Rady Nadzorczej za 2021 rok, w tym:
a) oceny przestrzegania „Zasad Ładu Korporacyjnego w RBS w Lututowie”,
b) oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania w RBS w Lututowie”.
2) Zarządu z działalności Banku w 2021 roku,
3) finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie „Kierunków rozwoju działalności Banku na 2022 rok”.
9. Przyjęcie „Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej RBS w Lututowie” – podjęcie uchwały.
10. Ocena indywidualna wtórna odpowiedniości ustępujących członków Rady Nadzorczej.
11. Przyjęcie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej i ich odwoływania w RBS w Lututowie” – podjęcie Uchwały.
12. Wybory do Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie:
1) ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwały,
2) przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
3) ocena indywidualna pierwotna kandydatów do Rady Nadzorczej,
4) wybory tajne.
13. Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej.
14. Przedstawienie zmian do „Statutu RBS w Lututowie”.
15. Przedstawienie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w RBS w Lututowie”.
16. Przedstawienie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej RBS w Lututowie”.
17. Dyskusja.
18. Podjęcie Uchwał w sprawie:
1) wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej ustępujących członków Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok,
2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku,
3) oceny przestrzegania „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku w 2021 roku”,
4) oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania stosowanej w Banku w 2021 roku”,
5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2021 roku,
6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok,
7) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2021 rok,
8) podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok,
9) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2022 roku,
10) przyjęcia kierunków rozwoju działalności Banku na 2022 rok,
11) uchwalenia zmian do „Statutu RBS w Lututowie”,
12) uchwalenia „Polityki zarządzania ładem korporacyjnego w RBS w Lututowie”,
13) uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej RBS w Lututowie”,
14) oceny indywidualnej pierwotnej kandydatów do Rady Nadzorczej,
15) wyboru składu Rady Nadzorczej na następną kadencję.
16) oceny zbiorowej Rady Nadzorczej,
17) zbycia nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Tuwima 20 o pow. 0,0387 ha.
19. Wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas obrad Zebrania Przedstawicieli.
20. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku informuje, że protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 10 czerwca 2021 roku, Sprawozdania: Zarządu z działalności Banku oraz Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok wyłożone są do wglądu w siedzibie Banku, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 119). Sprawozdanie finansowe Banku za 2021 rok dostępne jest w siedzibie Banku, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 100).

 

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.