Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Komunikat dotyczący przyjmowania pełnomocnictw, oświadczeń lub odpisów z KRS i CEiDG

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:


  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego
   lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
   lub
  • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

lub


  • Oświadczenie.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu:

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf (wzór pełnomocnictwa - str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).     

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

Z poważaniem

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

Promocja kredytu gotówkowego - EKOkredyt na realizację przedsięwzięć proekologicznych „Bądź z nami EKO 2”

Promocja kredytu gotówkowego - EKOkredyt na realizację przedsięwzięć proekologicznych
„Bądź z nami EKO 2”

 

Promocyjny kredyt gotówkowy – przeznaczony jest na:zakup instalacji ekologicznych, tj.:

        1. zakup instalacji ekologicznych tj.:

 • systemów fotowoltaicznych
 • instalacji solarnych
 • przydomowych oczyszczalni ścieków
 • rekuperatorów
 • pomp ciepła
 • małych elektrowni wiatrowych (przydomowe turbiny wiatrowe),

      2. kotły ekologiczne CO

      3. przyłącza do sieci gazowej

      4. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

      5. docieplenie budynku mieszkaslnego (termomodernizacja)

      6. inne działania proekologiczne

Maksymalna kwota kredytu wynosi 50 000,00 zł i uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Maksymalny okres kredytowania 5 lat.

Zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie.

Promocja obowiązuje od 15 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. włącznie i polega na obniżeniu oprocentowania kredytu oraz obniżeniu prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu.

Oprocentowanie kredytu: 0,2 * WIBOR 12M plus 3,93 pp.. tj. 4,30%.

WIBOR 12M liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Marża banku w wysokości 3,93 pp.

Prowizja:

 1. prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu w wysokości 2,0% nie mniej niż 50 zł.
 2. prowizja za obsługę kredytu w wysokości 2,50 zł miesięcznie płatna wraz z ratą odsetkową

Uczestnik promocji zobowiązany jest do rozliczenia wykorzystania kredytu w wysokości co najmniej 80% kwoty udzielonego kredytu w ciągu 3 miesięcy od daty uruchomienia kredytu. W przypadku braku rozliczenia Bank zwiększy oprocentowanie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, w którym Bank stwierdził niewywiązywanie się przez Kredytobiorcę ze zobowiązania poprzez podniesienie marży o 2,5 pp. w stosunku do marży wynikającej
z promocji.

Warunki udziału w promocji określa:
Regulamin promocji kredytu gotówkowego- EKOkredyt na działania proekologiczne
„Bądź z nami EKO 2”

Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego

 1. oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 4,30 %,
 2. całkowity koszt kredytu wynosi 814,64 zł, w którego skład wchodzą:
 1. prowizja za udzielenie kredytu 170,00 zł,
 2. prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania 85,00 zł,
 3. odsetki od kredytu 559,64 zł
 4. koszt usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy
  0,00 zł, oraz koszty otwarcia i  prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
 5. pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,

      3. całkowita kwota kredytu 8 500,00 zł,

      4. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,52 %,

      5. okres obowiązywania umowy kredytowej 34 miesiące,

               6. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 9 314,64 zł,

      7. 32 miesięczne równe raty w wysokości 274,53 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 274,68 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Złóż wniosek o 300+ w naszej bankowości internetowej

Od 1 lipca można składać wniosek o świadczenie z programu Dobry Start na okres 2020/2021. Czy wiesz, że złożysz go szybko i wygodnie, nie wychodząc z domu, za pomocą naszej bankowości internetowej? To proste:

 • zaloguj się do usług bankowości internetowej,
 • wypełnij wniosek zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Kiedy złożyć wniosek?

 •  złożysz wniosek tylko elektronicznie,
 •  złożysz wniosek papierowo i elektronicznie,
 • do 30.11.2020 r. musisz złożyć wniosek.

Dowiedz się więcej o programie:

https://www.sgb.pl/oferta/dla-ciebie/dobry-start/

Przy okazji przypominamy, że rozpoczęta w zeszłym roku edycja programu Rodzina 500+ została zaplanowana na 2 lata. Oznacza to, że nie musisz ponownie składać wniosku o świadczenie, które zostało już przyznane. Wniosek – również przez bankowość internetową – składasz jedynie na nowe dziecko. Kolejny okres w programie Rodzina 500+ rozpocznie się 1 lutego 2021 r.

Dowiedz się więcej o programie:

https://www.sgb.pl/oferta/dla-ciebie/rodzina-500/

Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie 2020

W dniu 9 lipca 2020 roku w Sali Bankietowej w Hipolitach odbyło się Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Zebranie otworzył Ryszard Strzelczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie witając wszystkich przedstawicieli, członków Rady Nadzorczej, Zarząd oraz zaproszonych gości.

Zebraniu Przewodniczył p. Adam Śpigiel, natomiast Sekretarzem została p. Anna Tokarek. Na ogólną liczbę 50 Przedstawicieli w Zebraniu uczestniczyło 32 Przedstawicieli Banku. Obrady przebiegały, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Podczas Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie roczne sprawozdania: Rady Nadzorczej, Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe. Udzielono absolutorium Zarządowi Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, w składzie: Marian Fita – Prezes Zarządu, Tomasz Klimecki – Wiceprezes Zarządu, Katarzyna Lasota-Furmańska – Wiceprezes Zarządu oraz Iwona Kopeć – Magda Wiceprezes Zarządu.

Wypracowany w roku 2019 zysk netto w kwocie 2 914 508,11 zł, Uchwałą Zebrania Przedstawicieli, przeznaczono na zwiększenie funduszy własnych, co jest bardzo istotne
w sytuacji tak zmiennego otoczenia ekonomicznego, pozwoli na dalsze bezpieczne prowadzenie działalności Banku.

            Suma bilansowa w porównaniu do roku 2018 zwiększyła się o 83 mln zł i na koniec 2019 roku zamknęła się kwotą 902 mln. zł. Portfel kredytowy osiągnął poziom 438 mln zł, a stan depozytów 830 mln zł. Liczba członków na koniec 2019 roku wyniosła 9 628 osób.

            Miłym akceptem były podziękowania skierowane do Pani Danuty Bartos Dyrektor SGB-Banku S.A. Oddział w Sieradzu, z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę. Zarząd Banku podziękował Pani Bartos za bardzo dobrą, wieloletnią współpracę. Życzył wszelkiej pomyślności oraz zdrowia, a także realizowania własnych pasji i zainteresowań w nowym, niezwykle ważnym rozdziale życia.

Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie wyraża serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w Zebraniu.

Galeria

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Przedłużenie okresu obowiązywania jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowego

W związku z przedłużeniem do dnia 30 września 2020 r. przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego stosowania Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19 (komunikat EBA z dnia 19 czerwca 2020 r.) podjęto decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania do 30 września 2020 r. (pierwotnie miało ono obowiązywać do 30 czerwca 2020 r.)„Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego” (tj. moratorium pozaustawowego w rozumieniu ww. Wytycznych EBA).

W związku z powyższym Związek Banków Polskich wystąpił do UKNF o notyfikację do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego przedłużenia obowiązywania Stanowiska.

Podkreślić należy, że pozostałe postanowienia Stanowiska nie ulegają zmianie (jedyną zmianą jest wydłużenie terminów na składanie wniosków przez klientów).

Moratorium obejmuje zatem instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 września 2020 r..

Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 września 2020 r.

W tabeli zapisaliśmy kryteria dla każdej z grup:

Grupa kredytobiorców Kryteria kwalifikacji

indywidualni, mikro i mali przedsiębiorcy:

(podmioty obsługiwane w ramach bankowości detalicznej)

-  opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na:
 •  29 lutego 2020 r. lub
 • dzień złożenia wniosku przez klienta

średni przedsiębiorcy:

(podmioty które nie są mikro, małym lub dużym przedsiębiorcą)

-  kredytobiorca ma zdolność kredytową na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że nie oceniamy zdolności kredytowej na dzień złożenia wniosku),

-  sytuacja kredytobiorcy przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa,

-  na dzień złożenia wniosku wobec kredytobiorcy:

 • nie zgłoszono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
 • nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa,
 • nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

duzi przedsiębiorcy:

Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

Grupa kredytobiorców Korzyści
indywidualni, mikro i mali przedsiębiorcy

odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie automatycznym lub uproszczonym maksymalnie na:

-  6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

średni przedsiębiorcy

odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie na:

-  6 miesięcy – dla rat kapitałowych,

-  3 miesięcy – dla rat kapitałowo-odsetkowych

(niezależnie od liczby złożonych wniosków)

duzi przedsiębiorcy

odroczenie spłat rat kapitałowych maksymalnie na:

- 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

Działania pomocowe dla innych produktów

Stanowisko określa również działania pomocowe dla innych produktów – zgodnie z tabelą:

Grupa produktów Korzyści
produkty odnawialne które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 30 września 2020 r. (kredyty w rachunku, karty kredytowe)

odnowienie w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z klientem na okres maksymalnie:

-  6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

produkty leasingowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku)

odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej), na uzgodniony z klientem okres, maksymalnie na:

-  6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

produkty faktoringowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku)

odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres, maksymalnie:

-  6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia transakcji z wykorzystaniem narzędzi pomocowych oferowanych w ramach programów rządowych nie warunkuje udzielenia pomocy w formie przewidzianej w moratorium.

Dodatkowo wskazujemy, że – niezależnie od narzędzi pomocowych wskazanych w moratorium – instrumenty pomocowe przewidziane w odrębnych ustawach mogą przewidywać inne kryteria dostępu do danego instrumentu, uwzględniające w szczególności zasady przyznawania pomocy publicznej.

Warszawa 30.06.2020 r.                                         

 

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

 

Niedostępność Express Elixir

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 05.07.2020r  Express Elixir (płatności natychmiastowe)  w godzinach od 19:45 – 20:15 oraz 26.07.2020r od godziny 00:30 - 03:30, będzie dla klientów niedostępny w zakresie nadawania i odbierania zleceń.

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl