Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie i wybrania idealnego rachunku dla siebie i dla rodziny.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Istota i przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych lub osoby małoletniej, która ukończyła 16 lat. Służy do gromadzenia oszczędności, które pomogą po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyskać wyższą emeryturę.

Charakterystyka Produktu

 • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony,
 • Możliwość posiadania wyłącznie jednego „IKE”,
 • Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na „IKE” wynosi 1,0 stawki bazowej.

Stawką bazową jest średnia arytmetyczna stawek WIBID 3M
z poszczególnych dni roboczych, obowiązujących dla pieniężnego rynku międzybankowego, z  kwartału poprzedzającego kwartał naliczenia odsetek.

Stawka WIBID 3M - stopa procentowa wyrażona w stosunku rocznym po jakiej banki skłonne są przyjąć depozyt złotowy od innych banków na okres trzech miesięcy na międzybankowym rynku pieniężnym; ustalenia z fixingu na godzinę 1100; kwotowania według danych serwisu Agencji „Reuters” i publikowane w dzienniku „Rzeczpospolita”; w przypadku rozbieżności kwotowań z tych źródeł, jako miarodajne przyjmuje się dane uzyskane z serwisu Agencji „Reuters”.

Stawka bazowa ustalana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Stawka bazowa jest zmienną stopą procentową wyrażoną w stosunku rocznym i podlega zmianie w cyklach kwartalnych.

Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od 1 dnia  każdego kwartału kalendarzowego

 • Kapitalizacja odsetek raz w roku na dzień 31 grudnia każdego roku,
 • Zwolnienie z podatku uzyskanych odsetek od gromadzonych oszczędności na jednym IKE do kwoty limitu określonego w art. 13 ust. 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Wpłaty dokonane na IKE w 2015 roku nie mogą przekroczyć kwoty 11 877 zł

Warunki otwarcia

 • Rachunek może być otwarty na rzecz jednej osoby,
 • Posiadacz zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż nie gromadzi środków na więcej niż jednym IKE oraz nie dokonał w obecnym roku kalendarzowym wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego.

Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku

 • Wpłaty na IKE mogą być wnoszone w dowolnym czasie, w dowolnej kwocie z zastrzeżeniem, iż wpłaty dokonywane w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty limitu określonego w obwieszczeniu wydanym przez właściwego Ministra na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
 • Wpłaty na IKE mogą być dokonywane w:
  • placówkach bankowych w formie:
   • przelewów z innych rachunków bankowych prowadzonych w banku,
   • przelewów z innych banków,
   • wpłat gotówkowych,
   • placówkach pocztowych przy użyciu pocztowych dowodów wpłaty,
 • Wypłaty z IKE mogą być dokonywane w ratach miesięcznych bądź jednorazowo po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Likwidacja IKE

 • Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron, z zachowaniem terminu wypowiedzenia,
 • Posiadacz może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesiecznego terminu wypowiedzenia,
 • Bank może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-miesiecznego terminu wypowiedzenia tylko z ważnych powodów; za ważne powody strony uznają:
 1. niedokonanie przez posiadacza żadnych transakcji oraz utrzymywanie zerowego salda na rachunku przez okres 1 roku,
 2. przedłożenia w banku fałszywych dokumentów lub dokumentów poświadczających nieprawdę,
 3. udzielenie przez posiadacza niezgodnych z prawdą informacji przy zawieraniu umowy,
 4. rażące naruszenie przez posiadacza warunków umowy,
 5. wejście w życie przepisów uchylających możliwość prowadzenia IKE,
 6. wycofanie IKE z oferty banku.
 • Umowa wygasa automatycznie z chwilą wypłaty jednorazowej, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Szczegóły oferty w placówkach Banku. Zapraszamy. 

 

Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (ROR)

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) przeznaczony jest dla osób fizycznych.

Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych posiadacza rachunku.

Rachunek umożliwia w szczególności jego posiadaczowi:

 • przechowywanie środków pieniężnych,
 • otrzymanie kart płatniczych i dokonywanie operacji przy ich użyciu,
 • uzyskanie kredytu odnawialnego/limitu w ROR,
 • korzystanie z usług bankowości elektronicznej oferowanych przez Bank.

Bank świadczy usługi prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w ramach Pakietów:

 • RBS MŁODZIEŻ – rachunek ten przeznaczony jest dla osób w wieku 13-25 lat,
 • RBS STANDARD – rachunek dla klientów indywidualnych,
 • RBS STANDARD PLUS – rachunek przeznaczony dla Rad Rodziców i PKZP,
 • RBS SENIOR – rachunek skierowany jest dla klientów indywidualnych, którzy ukończyli 60 lat oraz posiadają decyzję o przyznaniu prawa do renty lub emerytury,
 • RBS MOBILNY- przeznaczone dla klientów indywidualnych, w skład którego wchodzi ROR i zbliżeniowa debetowa karta płatnicza Mastercard,
 • RBS EMIGRANT – rachunek skierowany jest dla klientów indywidualnych, którzy otrzymują świadczenia emerytalne z zgaranicy. 
 • RBS MIGRANT –przeznaczony dla klientów indywidualnych nierezydentów

 

Posiadacze Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych mają do dyspozycji:

 • dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych,
 • składanie stałych zleceń, poleceń zapłaty,
 • korzystanie z kart płatniczych Visa, Visa "Mlodzieżowa", Visa SKRA,  MasterCard, które pozwalają na bezprowizyjne wypłaty w naszej sieci bankomatów oraz realizować szybkie płatności.

Poza tym posiadacz ma łatwy dostęp do rachunku za pomocą elektronicznych kanałów dostępu, zapewniający kontrolę nad finansami 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, tj. Internet Banking (również w wersji mobilnej), SMS Banking oraz Bankofon. W ramach Internet Bankingu Klient ma możliwość: sprawdzenia stanu rachunku, wykonywania przelewów, tworzenia listy przelewów zdefiniowanych, składania stałych zleceń, założenia lokaty, śledzenia historii operacji oraz wydruku potwierdzenia wykonania operacji. Wersja mobilna usługi Internet Banking umożliwia obsługę rachunków bankowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, takich jak telefon komórkowy typu smartfon lub tablet.

Przy otwarciu rachunku oraz w czasie trwania umowy posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika/-ów do dysponowania rachunkiem.

 Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

Rachunek oszczędnościowy „Skarbonka”

Rachunek oszczędnościowy "Skarbonka"

 • służy do gromadzenia środków pieniężnych, 
 • pieniądze wpłacasz gotówką lub przelewem,
 • pierwsza wpłata 1000 zł,
 • możliwość dokonywania nieograniczonych wpłat i wypłat,
 • rachunek otwierasz na czas nieokreślony,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • odsetki naliczane są na koniec każdego miesiąca,  
 • otwarcie i prowadzenie rachunku jest bezpłatne,
 • wypłacasz środki z rachunku bez ryzyka utraty odsetek,
 • raz w miesiącu możesz dokonać darmowego przelewu lub wypłaty z Twojego rachunku.  

Aby stać się posiadaczem Rachunku Oszczędnościowego „Skarbonka” wystarczy posiadać Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy w naszym Banku.

 

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Rachunek walutowy

Wyjeżdżasz do krajów Unii Europejskiej w celu podjęcia zatrudnienia? Planujesz dłuższe wakacje za granicą? Otrzymujesz wynagrodzenie? Zatem wiesz, że będziesz dysponował obcymi walutami. Proponujemy skorzystanie z usług pośrednictwa w obrocie dewizowym.

Rachunki walutowe:

 • Rachunki oszczędnościowe (a'vista) dla osób fizycznych - służą do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.
 • Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych. Służy do gromadzenia środków pieniężnych przez okres określony w umowie.


Dlaczego warto posiadać rachunek walutowy?

 • otwarcie rachunku walutowego w naszym Banku jest bezpłatne,
 • umożliwia swobodne dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku w granicach środków dostępnych na rachunku,
 • możliwość dokonywania płatności kartą walutową Mastercard bez ponoszenia kosztów przewalutowania,
 • pozwala na wykonywanie operacji bezgotówkowych i gotówkowych,
 • zapewnia stały dostęp i wygodę dzięki usługom bankowości elektronicznej: Internet Banking, SMS Banking i Bankofon,
 • pozwala na bezpieczne korzystanie ze środków pieniężnych,
 • praktyczny, gdyż umożliwia gromadzenie oszczędności,
 • umożliwia otwieranie lokat w walucie na różne terminy,
 • ułatwia współpracę z zagranicą.


Rachunki walutowe prowadzone są w następujących walutach: Euro – EUR; Dolarach amerykańskich – USD oraz Funtach brytyjskich – GBP.

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie. 

 

 

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl