Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Kredyty dla rolników

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie oferuje dla Klientów prowadzących działalność rolniczą szeroką gamę kredytów na atrakcyjnych warunkach. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy:

 • udzielany jest w rachunku kredytowym,
 • kredyt krótkoterminowy z okresem kredytowania do 1 roku,
 • przeznaczony jest na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, jak również doraźnych sezonowych potrzeb kredytowych związanych ze specyfiką produkcji lub świadczonych usług,
 • kredyt obrotowy, w zależności od rodzaju oraz charakteru finansowanych wydatków, może być wykorzystywany jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie,
 • spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo bądź w ratach.

 

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym "Rolnik"

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym „Rolnik”

 • kredyt krótkoterminowy z okresem kredytowania do 1 roku,
 • przeznaczony jest na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą,
 • każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku, daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą kwotą kredytu,
 • kredyt może mieć charakter odnawialny,
 • spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo.

 Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

 

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny 

 • kredyt może być przeznaczony na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego,
 • okres kredytowania do 15 lat,
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w tanszach,
 • indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do potrzeb i możliwości Klienta. 

 

  Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

 

Kredyt unijny SGB

Kredyt unijny SGB

 • udzielany rolnikom oraz innym beneficjentom programów na przedsięwzięcie realizowane w ramach programów inwestycyjnych funduszy strukturalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych programów pomocowych,
 • udzielany jest w celu umożliwienia realizacji całości planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia przed uzyskaniem dofinansowania ze środków funduszy pomocowych,
 • kwota wnioskowanego kredytu może wynosić maksymalnie 90% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia. Dopuszcza się finansowanie 100% kosztów kwalifikowanych,
 • kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia,
 • okres kredytowania do 8 lat (w uzasadnionych przypadkach do 10 lat),
 • możliwość karencji w spłacie kapitału,
 • indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do możliwości i potrzeb Klientów.

 

PROMOCJA Kredytu unijnego SGB

Promocja  kredytu unijnego SGB na działalność gospodarczą, w tym rolniczą, obowiązuje  w okresie od 24.10.2016 roku do 31.03.2017 roku.

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolników, osób prywatnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:

 • posiadają w banku aktywny rachunek bieżący przez okres co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego, przy czym w tym okresie rachunek ten nie podlegał zajęciu egzekucyjnemu,
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie posiadali zadłużenia przeterminowanego,
 • nie posiadają zaległości podatkowych oraz z tytułu składek na ubezpieczenie wobec ZUS/KRUS,
 • złożą wniosek wraz z dokumentacją wymaganą przez bank oraz przez dany program, pozwalającą bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu.

Klientom, którzy spełnią wyżej wymienione warunki łącznie z postanowieniami „Regulaminu udzielania kredytów na działalność gospodarczą w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”, przysługuje prawo do skorzystania z następujących parametrów cenowych:

Oprocentowanie :

do 1 roku zmienne ustalane Uchwałą Zarządu Banku 5,1%
do 3 lat WIBOR 3M + 2,8 pp. marży tj. 4,51%
powyżej 3 lat WIBOR 3M + 3,3 pp. marży tj. 5,01%

Prowizja przygotowawcza 0,8 % kwoty kredytu.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w promocji jest podpisanie przez Klienta, w okresie obowiązywania promocji, umowy o kredyt unijny. W przypadku zlikwidowania przez klienta rachunku bieżącego w okresie kredytowania, Bank zwiększy oprocentowanie o 1,2% (do oprocentowania standardowego) od następnego dnia po zamknięciu rachunku poprzedzonego miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Pobierz: Regulamin promocji 

Kredyty "preferencyjne"

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie udziela kredytów preferencyjnych dla rolników z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania z następujących linii:

-    kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie  w rybactwie śródlądowym – Symbol RR,

-    kredyty na zakup użytków rolnych – Symbol Z,

-    kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków
i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów – Symbol PR,

-   kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – Symbol K01,

-  kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – Symbol K02  

 

Kredyty preferencyjne na zakup użytków rolnych przez młodych rolników z częściową spłatą kapitału – Symbol MRcsk

 Nasi doradcy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentów. Zapraszamy. 

 

 

 

 

 

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl